Background of Wiang Phayao Museum

<wait for translation>

ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จำนวนหลายพันชิ้นที่นำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี) ซึ่งได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิตของเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคณีของเมืองพะเยาในอดีต ได้เป็นผลสำเร็จเพราะว่า ท่านพระครูอนุรักษ์บุรานันท์เจ้าอาวาสวัดลี เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยาเก็บสะสมอนุรักษ์โบราณวัตถุจำนวนมาก มาเป็นเวลา 50 ปี และได้เริ่มโครงการก่อตั้งะพิพพิธภัณฑ์

โดยเริ่มตั้งแต่ขณะนั้น พิพิธฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ร่วมกับหอจดหมายแหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ของวัดลีบางส่วน พร้อมกับพระครูอนุรักษ์บุรานันท์ ได้จัดทำโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) โดยของบประมาณการก่อสร้างอาคารจากกราศิลปกร,สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,กรมการศาสนา,สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยาในปี 2547

ต่อมาในปี 2548 ได้เสนอโครงการการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดลีไปถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรและสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดพะเยาดำเนินการแต่ก็ไม่ได้รับประมาณแต่อย่างใด ต่อมา

เมื่อเดือน ธันวาคม 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ธนเษก อัศวานุวัตร)ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของโครงการ มอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ตั้งคณะทำงาน โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)เป็นประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน มีมติให้ปรับปรุงอาคารศาลากลางการเปรียญของวัดลีเป็นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เวียงพะยาว(วัดลี) และเป็นคลังเก็บโบราณวัตถุ โดยจังหวัดพะเยาได้จัดสรรงบประมาณฯ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 580,000บาท และคณะทำงานได้จัดทุนโดยการจัดตั้งกองผ้าป่า เพื่อหางบประมาณสมทบทุนโครงการฯ ได้งบประมาณ 302,000บาท งบประมาณเบื้องต้นใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาการเปรียญและค่าใช้จ่าย ในการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ,ครุภัณฑ์ในการจัดแสดงโบราณวัตถุ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2551 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้จัดสรรให้โครงการฯ จำนวน 100,000 บาท สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จัดสรรให้ 100,000 บาท ชุมชนวัดลีของบประมาณ อยู่ดีมีสุข ปี 2551 จากจังหวัดพะเยได้รับการจัดสรร 1,000,000 บาท และเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัด จัดพะเยา จัดสรรงบบริหาร ให้กับพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยา (วัดลี) ประจำปีงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานจัดแสดงโบราณวัตถุและการปรับภูมิทัศน์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา,หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา พิพิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ได้ดำเนินการเป็นระยะต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ประธานคณะทำงาน ได้ประชุมคณะทำงานฯ  ร่วมกับคณะศัทธาวัดลี ในการเรื่องการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 เพื่อให้คณะศรัทธาวัดลีแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ พิพิภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) โดยชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนสืบไป