พระวิมลญาณมุนี

ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อบุญชื่น ฐิตธมฺโม (พ.ศ. ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน)

วัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

พระวิมลญาณมุนี หรือ พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ (บุญชื่น ฐิตธมโม) นามเดิม บุญชื่น เสมอเชื้อ เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๒ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่อยอิงราษฎร์บำรุง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗(ขณะนั้นพะเยายังเป็นอำเภอหหนึ่งของจังหวัดเชียงราย) ท่านได้

บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเมืองชุม โดยมีหลวงพ่อพระครูขันตยาลังการเป็นผู้อุปัชฌาย์

ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบนักธรรมตรี
ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบนักธรรมโท
ปี พ.ศ. ๒๔๐๓ อายุครบ ๒๑ปี จึงอุปสมบทเป็นภิกษุที่วัดแม่ต๋ำเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเถอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีหลวงพ่อพระครูขันตยาลังการ เจ้าอาวาสวัดแม่ต๋ำเมืองชุม เป็นพระอปัชฌาย์ พระมหาสะอาดปัญญาปัญยาศิริ เป็นกรรมวาจาจารย์ และพระมหาอุดมเป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระครูอนุรักษ์อนุรักษ์บุรานันท์ ท่านได้จำพรรษาที่วัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ จนถึง พ.ศ.๒๕๑๒ คณะกรรมการและศรัทธาวัดลีได้นิมนต์ ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดลี โดยท่านได้รับตำแหน่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น ธรรมทูต ประจำอำเภอเมืองจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูอนุรักษ์บุรานันท์
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานปริญญา สาขาเอกพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานปริญญา สาขาเอกพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานปริญญา สาขาเอกพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสามัญเป็น พระวิมลญาณมุนี

เกียรติคุณที่ได้รับ

ได้รับเกียรติบัตร การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จากโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒปวัฒน   ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับพระราชทานรางวัล เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีได้รับรับพระราชทานเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมรมดกไทย ทางพุทธศาสนาจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 

งานทางด้านวิชาการ

พระวิมลญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดลี  เป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่ศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีมาเป็นเวลานานเนื่องในวัยเด็กคุ้นเคยกับซากโปราณสถาน โปราณวัตถุ  ที่เห็นอยู่มากมายในเมืองพะเยา ตลอดจนการดำเนินชีวิตอยู่ทามกลางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข้ง ทำให้ท่านได้ซึบซับและเห็นคุณค่างานทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ้นและโปราณคดี มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม