เจ้าอาวาสวัดลี

ลำดับท่านเจ้าอาวาสวัดลี

พ.ศ. ๒๐๓๘ พระมหาเถระปัญญาวังสะ
พ.ศ. ๒๐๓๙ – พ.ศ. ๒๔๖๕ *ไม่ทราบประวัติหรือข้อมูลที่ชัดเจน
พ.ศ. ๒๔๖๕ – พ.ศ. ๒๔๘๔ ** ครูบาแก้ว คันธวังโส (ผู้มาบูรณะ)
พ.ศ. ๒๔๘๔ – พ.ศ. ๒๕๑๐ *** ครูบาแก้วมูล ญาณวุฑฺฒิ
พ.ศ. ๒๕๑๐ – พ.ศ. ๒๕๑๒ พระศรีทอน (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
พ.ศ. ๒๕๑๒ – ปัจจุบัน พระครูอนุรักษ์บุรานันท์

* เป็นช่วงที่ลานนาถูกพม่ายึดครองแผ่นดิน

** พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อครูบาศรีวิชัย มรณภาพ ครูบาแก้ว คันธวังโส จึงได้กลับไปจำพรรษาที่วัดพระเจ้าตนหลวง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
** พ.ศ. ๒๔๘๔ ครูบาแก้วมูล ญาณวุฑฺฒิ จำพรรษาอยู่วัดพระเจ้าตนหลวง และจากนั้น ท่านก็ได้รับนิมนต์ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดลี และมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๑๐